Hướng dẫn

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng email

Trang này cung cấp các link hướng dẫn cài đặt, sử dụng cần thiết cho bạn khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ hosting của chúng tôi.

Sửa đổi thông số trên iPhone, iPad với bảo mật SSL

Hướng dẫn sửa đổi các thông số trên iPhone, iPad để sử dụng SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email

Cài đặt email POP3, IMAP trên Microsoft Outlook với bảo mật SSL

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ email theo tên miền trên Microsoft Outlook & sử dụng kết nối được bảo mật bằng SSL

Sửa đổi thông số trong Microsoft Outlook để sử dụng SSL

Hướng dẫn sửa đổi các thông số trong Microsoft Outlook 2007 để sử dụng SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email

Cài đặt email POP3, IMAP trên iPhone, iPad với bảo mật SSL

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ email theo tên miền cho iPhone, iPad & sử dụng kết nối được bảo mật bằng SSL